Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 6 marca 2018 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 12:15, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Matematycznego w dniu 9 stycznia 2018 roku.
  2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. G. Karch)
  3. a) Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Krystianowi Bekale;
     b) Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Bekały. (ref. prof. G. Karch)
  4. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr. Danielowi Hoffmannowi. (ref. prof. G. Karch)
  5. Zmiana przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr Piotra Dyszewskiego. (ref. prof. G. Karch)
  6. Powołanie recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji do egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Piotra Dyszewskiego. (ref. prof. G. Karch)  
  7. Powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr. Joanny Tumilewicz. (ref. prof. G. Karch)
  7a. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Maślanki. Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej oraz zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego. Wybór promotora oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. (ref. prof. G. Karch)
  8. Poparcie kandydatury dr. Grzegorza Świderskiego do nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego. (ref. prof. G. Karch)
  9. Wyrażenie opinii w sprawie regulaminu do odbywania stażu przez studenta, przygotowującego się do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. (ref. dr hab. A. Raczyński)
10. Opinia Rady Instytutu Matematycznego w sprawie dopuszczenia Konrada Krysteckiego do odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. (ref. dr T. Elsner)
11. Krótka informacja o wynikach rekrutacji śródrocznej na kierunek matematyka, na studia I stopnia. (ref. dr hab. T. Pezda i dr J. Kraszewski) oraz na studia II stopnia (ref. dr hab. M. Młotkowski)
12. Wolne wnioski