Wyniki egzaminów 2018

KURS DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU

PRACE ZALICZENIOWE

zasady oceniania
 • zgodność z tematem
 • poprawność metodyczna
 • poprawność językowa

Praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

EGZAMIN TEORETYCZNY

zasady oceniania

Egzamin składał się z 23 pytań wielokrotnego wyboru. Za udzielone odpowiedzi można było zdobyć małe i duże punkty. Małe punkty informują o liczbie całkowicie poprawnie rozwiązanych zadań, a duże o liczbie zadań rozwiązanych poprawnie lub z ewentualną drobną usterką. Punkty przyznawane były wg schematu:

 • 10 mp za 4 poprawne odpowiedzi do zadania
 • 1 mp za 3 poprawne odpowiedzi do zadania
 • 0 mp za mniej niż 3 poprawne odpowiedzi do zadania
 • 1 dp za 4 lub 3 poprawne odpowiedzi do zadania
warunki zaliczenia

Egzamin uważa się za zdany, jeśli słuchacz spełnił co najmniej jeden z warunków:

 • zdobył 50% małych punktów możliwych do uzyskania (115 z 230)
 • zdobył 70% dużych punktów możliwych do uzyskania (16 z 23)

Oceny na świadectwie wpisywane są wg schematu (liczy się korzystniejszy wariant):

 • bardzo dobra 170-230 mp lub 21-23 dp
 • dobra 150-169 mp lub 18-20 dp
 • pozytywna 115-149 mp lub 16-17 dp

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin uważa się za zaliczony po poprawnym wykonaniu przydzielonych zadań.

WYNIKI

Aby uzyskać świadectwo należy oprócz zdanego egzaminu teoretycznego oddać pracę zaliczeniową i uzyskać z niej pozytywną ocenę oraz zaliczyć część praktyczną egzaminu.

l.p. imię i nazwisko egz. teoret.
dp / mp
praca
zalicz.
egz.
prakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Piotr Adamczyk
Grażyna Mielnik-Piłkowska
Ireneusz Pisching
Alina Proskin-Adamczyk
Monika Szyrmer
Iwona Świątek
Sylwia Wójcik
Maria Wędrychowicz
-
20/146
19/154
21/129
22/157
21/174
20/146
19/118
-
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
-
9 VI
zal
10 VI
zal
zal
zal
10 VI
 

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU

PRACE ZALICZENIOWE

zasady oceniania
 • origami - poprawność i staranność wykonania modeli
 • gry planszowe - zgodność z tematem, uzasadnienie tez i poprawność językowa
 • plan zwiadu terenowego - zgodność z tematem, inwencja, poprawność językowa
warunki zaliczenia

Wszystkie prace zaliczeniowe muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

EGZAMIN TEORETYCZNY  

zasady oceniania

Ezgamin składał się z 43 pytań, w tym było:

 • 14 pytań wielokrotnego wyboru
 • 22 pytania krótkiej odpowiedzi
 • 7 pytań jednokrotnego wyboru

Za udzielenie odpowiedzi można było zdobyć małe i duże punkty. Małe punkty informują o liczbie poprawnych odpowiedzi, a duże o liczbie zadań rozwiązanych poprawnie lub z drobną usterką. Punkty przyznawane były wg schematu:

 • 10 mp i 1 dp za 4 poprawne odpowiedzi wielokrotnego wyboru
 • 1 mp i 1 dp za 3 poprawne odpowiedzi wielokrotnego wyboru
 • 0 mp i 0 dp za mniej niż 3 poprawne odpowiedzi wielokrotnego wyboru
 • 1-3 mp za poprawną i wyczerpującą krótką odpowiedź
 • 1 dp za krótką odpowiedź ocenioną powyżej 50% mp
 • 0 dp za krótką odpowiedź ocenioną poniżej 50% mp
 • 1 mp i 1 dp za poprawną odpowiedź jednokrotnego wyboru
statystyka
 • wynik maksymalny możliwy: 43/212
 • wynik maksymalny osiągnięty: 32/136
 • wynik minimalny osiągnięty: 19/75
 • wynik średni:
warunki zaliczenia

Egzamin uważa się za zdany (co zaznaczono w tabeli czcionką bold), jeśli słuchacz spełnił co najmniej jeden z warunków:

 • zdobył 40% małych punktów możliwych do uzyskania (85 z 212)
 • zdobył 60% dużych punktów możliwych do uzyskania (26 z 43)

Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą jeden raz przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Prace są do wglądu w poniedziałki i wtorki w pok. 717 (na przerwach w godz. 10-16).

Oceny na świadectwie wpisywane są wg schematu (liczy się korzystniejszy wariant):

 • bardzo dobra 151-212 mp lub 35-43 dp
 • dobra 121-150 mp lub 30-34 dp
 • pozytywna 85-120 mp lub 26-29 dp

W przypadku studentów IM UWr wynik egzaminu przelicza się na ocenę wpisywaną do indeksu wg schematu:

 • bardzo dobry 151-212 mp lub 35-43 dp
 • dobry plus 131-150 mp lub 33-34 dp
 • dobry 121-130 mp lub 29-32 dp
 • dostateczny plus 101-120 mp lub 25-28 dp
 • dostateczny 86-100 mp lub 21-24 dp
 • niedostateczny 0-85 mp lub 0-20 dp

EGZAMIN PRAKTYCZNY

zasady oceniania
 • organizacja punktu kontrolnego
 • inwencja przygotowanego zadania
 • poprawnosć merytoryczna i metodyczna

Egzamin uważa się za zaliczony po poprawnym wykonaniu przydzielonych zadań.

Aby uzyskać świadectwo lub wpis do indeksu należy oprócz zdanego egzaminu teoretycznego oddać wszystkie prace zaliczeniowe i uzyskać z nich pozytywną ocenę oraz zaliczyć część praktyczną egzaminu.

WYNIKI

l.p. imię i nazwisko godz.
nieob.
orig gra zwiad egz.
prakt.
egz. teoret.
dp / mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Mateusz Bąk
Paulina Bernat
Weronika Chmiel
Marcin Chorzępa
Lilianna Cierpiał
Norbert Glier
Konrad Konieczny
Martyna Kot
Daria Krawczyk
Kamila Kubala
Paweł Leszkowicz
Krzysztof Marciniak
Dawid Mikołajczyk
Aleksandra Muciek
Michalina Niewińska
Marek Piechnik
Michał Piszczek
Filip Poprawa
Adam Pyzder
Artur Rajczakowski
Agata Rompała
Dominika Skoczeń
Przemysław Stroński
Ewa Suknarowska
Kamil Sulgostowski
Alicja Szatkowska
Karolina Szlęk
Damian Szuba
Julia Szyndler
Magdalena Wawrzyniak
Gabriela Widota
Paulina Wilk
Monika Wójcik
0
2
12
6
0
6
0
2
0
4
12
8
4
10
2
0
8
36
2
0
0
0
4
8
0
0
2
0
4
0
0
0
8
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
-
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
zal
3+
4
3
3+
3
3+
4
3-
4+
3-
3=
3=
3
4=
3+
3
3-
-
3-
3
4=
4+
4=
4-
3=
4
4-
3-
4
4
3
3
4+
4=
4
4=
3+
4
3
3+
3+
4+
4
-
4=
3+
4+
4+
4-
3+
-
3+
4=
4+
4+
4+
4-
4-
4
4
3
4=
4
4
4+
4
4+
5
5
4+
5
5
5=
4+
5=
4+
-
5=
5
4+
5
4+
5
-
4+
5
4
5
4+
5
5
4
4+
5=
4+
4+
5
5
5
25/100
29/128
-, -, 30/123
21/92
25/102
24/104
25/129
27/129
23/114
22/125
-
-. 27/88
24/116
27/129
31/118
25/113
25/92
-
24/116
28/120
22/91
25/122
21/89
26/102
26/108
30/92
23/116
25/116
23/128
23/93
32/136
20/89
28/123

odbiór świadectw

Osoby rozliczone ze wszystkich zaległości mogą odebrać świadectwo:

 • osobiście u Małgorzaty Mikołajczyk w pokoju 717 w poniedziałki lub wtorki
 • przez półkę na portierni IM (w tym celu należy napisać na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl
 • pocztą tradycyjną (w tym celu należy napisać na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl).