Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie 30-godzinne kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki".

IV edycja kursu realizowana będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia odbywają się w soboty od 9:00 do 14:00 w sali 601 Instytutu Matematycznego.

Cena kursu wynosi 200 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez formularz on-line . Najbliższa edycja kursu pralnowana jest na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w połowie stycznia.

 

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

 

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).

 

termin

zajęcia: soboty godz. 9:00 - 14:00
terminy spotkań: 3 II, 24 II, 3 III, 17 III, 14 IV

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 200 zł. Należy ją wnieść przed rozpoczęciem zajęć na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odróżnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • praca z rodzicem utrzymującym (słusznie lub nie), że dziecko cierpi na dyskalkulię.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać