Przywrócona pamięć?

Mimo protestów wrocławskiego środowiska akademickiego 8 I 2018 zapadła skandaliczna decyzja wojewody dolnośląskiego o zmianie nazwy bulwaru prof. Stanisława Kulczyńskiego (botanika, pioniera odbudowy UWr, pierwszego rektora połączonych uczelni wrocławskich: Uniwersytetu i Politechniki w latach 1945–1952) jako osoby niegodnej upamiętnienia.

Profesor Kulczyński był człowiekiem skromnym i prawym. W galerii portretów powojennych rektorów  Uniwersytetu Wrocławskiego jako jedyny sportretował się w todze, ale bez insygniów władzy rektorskiej. Przed wybuchem II wojny światowej w latach 1936-38 był rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a w czasie okupacji niemieckiej był delegatem Rządu RP na uchodźstwie na Obszar Lwowski. Gdy w 1937 roku na żądanie Młodzieży Wszechpolskiej na wielu polskich uczelniach wprowadzono getto ławkowe, jako jedyny rektor sprzeciwił się temu, a gdy władze nie reagowały na wprowadzanie dyskryminujących ustaw, podał się w 1938 roku do dymisji.

Nie może być społecznego przyzwolenia na zawłaszczanie naszej akademickiej historii!

W nowelizacji tzw. ustawy dekominizacyjnej (z XII 2017) odebrano samorządom prawo do zaskarżenia decyzji wojewody i ponownej zmiany zmienionych odgórnie nazw ulic (kilka miast, w tym Warszawa, wykorzystało tę możliwość wcześniej). W listopadzie 2017 rektor UWr wyslał obszerne pismo do prezesa IPN (do dziś brak odpowiedzi) oraz do wojewody dolnośląskiego (także brak odpowiedzi). Komisja Nazewnictwa Ulic we Wrocławiu wystosowała do wojewody prośbę o pozostawienie nazwy bulwaru Kulczyńskiego (także brak odpowiedzi). To były obszerne i bardzo merytoryczne pisma, podparte konkretnymi dowodami i opiniami niezależnych historyków, zredagowane w stanowczym tonie. Podobny apel do wojewody wystosowała Rada Miejska Wrocławia, a prezydent miasta Rafał Dutkiewicz zapowiedział zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż nowelizacja zlikwidowała samorządom drogę odwoławczą od decyzji wojewody. Uniwersytet Wrocławski chce wystąpić do sądu administracyjnego w Warszawie w charakterze amicus curie - rada miejska Warszawy zaskarżyła decyzję wojewody mazowieckiego dotyczącą likwidacji ulicy Kulczyńskiego w tym mieście w listopadzie 2017, jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji. 10 V Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję wojewody dolnośląskiego, który zmienił nazwę bulwaru Kulczyńskiego. W ocenie sądu pierwszy powojenny rektor PWr i UWr nie był symbolem komunizmu.

24 I 2018 z inicjatywy prezydenta Wrocławia wystosowano list do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, w którym zgłoszono kandydaturę prof. Stanisława Kulczyńskiego do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia "Civitate Wratislaviensi Donatus" 2018. List podpisali także rektorzy 8 najwiekszych z 27 wrocławskich uczelni, w tym prof. Adam Jezierski, rektor UWr. Uchwałą z 26 IV 2018  Rada Miejska Wrocławia nadała prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu zaszczytny tytuł honorowego obywatela Wrocławia.

O historii patronatu prof. Kulczyńskiego nad wrocławskim bulwarem na Wyspie Piasek można przeczytać więcej w artykule Kamilli Jasińskiej (UWr) tutaj.

   

1 rok temu