PROPONOWANY PROGRAM
Walnego Zgromadzenia Oddziału Wrocławskiego PTM
w dniu 17xii2010

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego zebrania (Prezes Oddziału Kol. Krzysztof Szajowski).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie i przyjęcie:
a. sprawozdania z działalności Oddziału
b. sprawozdania finansowego
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
8. Dyskusja o problemach bieżących środowiska matematycznego i kierunkach działania PTM.
9. Powołanie komisji skrutacyjnej.
10. Wybory Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM.
11. Wybory delegatów OW PTM.
12. Uchwały i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.