Studia zamawiane „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Opis projektu „Matematyka na UWr — studia pełne możliwości”

Projekt „Matematyka na UWr – studia pełne możliwości” jest realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt skierowany jest do wszystkich studentów kierunku Matematyka Wydziału Matematyki i Informatyki UWr przyjętych na studia w roku 2012 lub podczas rekrutacji czerwcowej roku 2011.

Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2015 r. liczby studentów i absolwentów studiów I stopnia kierunku Matematyka o 11%. Grupą docelową projektu jest 215 studentów, w tym 170 stypendystów, 105 studentów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, 195 osób uczestniczących w dodatkowych zajęciach i 20 studentów uczestniczących w stażach 2-miesięcznych w renomowanych instytucjach finansowych.

Zajęcia dodatkowe:

  1. pracownia graficzna wizualizacji obiektów matematycznych (semestry 1 i 2, 30 godz./sem);
  2. konwersatorium specjalistyczne w języku angielskim (semestry 3 i 4, 15 godz./sem);
  3. zajęcia fakultatywne (semestry 3 — 6, 30 godz./sem);
  4. wykłady z matematyki finansowej i akturialnej prowadzone przez specjalistów-praktyków (semestry 5 — 6, 15 godz./sem).

Liga Zadaniowa: dla studentów pierwszego roku organizowane będą semestralne konkursy z nagrodami na rozwiązywanie zadań matematycznych.

Przewidziane jest wsparcie studentów niepełnosprawnych, np. możliwość zajęc indywidualnych i korzystanie z oprogramowania WindowEyes.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie
  1. deklaracji uczestniczenia w projekcie,
  2. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz
  3. oświadczenia zawierającego dane osobowe.