Przypadek S.

Iloraz inteligencji

S. badany był testem inteligencji Davida Wechslera dwukrotnie.

Badanie 1 - w wieku 6 lat i 11 miesięcy.
Skala słowna 110.
Skala bezsłowna 96.
Skala pełna 104.

U la la..., ale z Ciebie dostojny wojownik żołnierzu...

Fragment opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
"Chłopiec dość prawidłowo nawiązał kontakt z psychologiem. W gabinecie zachowywał się jednak w sposób niespokojny. Przejawiał opór przed podjęciem próby rozwiązywania testu. Nie chciał podporządkować się procedurze testowej. Był płaczliwy, złościł się kiedy nie pozwalano się mu bawić, często się obrażał. Nie do końca rozumiał podawane mu instrukcje i polecenia. Niezbyt chętnie podejmował próby rozwiązywania zadań. Pracował w wolnym tempie. Ponadto chłopiec wykazuje małą odporność i niską wytrzymałość na dłuższy wysiłek umysłowy. Pomimo wcześniej wspomnianych trudności z przeprowadzeniem badania, ogólny uzyskany wynik mieści się na poziomie przeciętnym dla jego wieku życia. Rozwój poszczególnych funkcji poznawczych przebiega w sposób umiarkowanie równomierny."
"Najsłabszą funkcją u chłopca jest umiejętność uczenia się na bieżąco. S. w trakcie zadania polegającego na zakodowaniu jak największej ilości znaczków (ważne było wpisywanie znaczków za kolejnością) stracił czas na kombinowaniu jak ułatwić sobie zdanie. Pomimo wielokrotnych uwag chłopiec przypisywał znaczki lawinowo: wszystkie gwiazdki, koła itd."

Badanie 2 - w wieku 9 lat i 10 miesięcy.
Skala słowna 105.
Skala bezsłowna 114.
Skala pełna 110.


Fragment opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
"W kontakcie z psychologiem S. zachowuje się swobodnie, kulturalnie. Do pracy nad testem przechodzi łatwo. Rozumie większość poleceń i pytań. W pracy stara się być uważny. Momentami wymgaga mobilizacji i zachęt do wykonywania zadan trudniejszych. Gdy coś okazuje się zbyt trudne, poddaje się i nie podejmuje próby zmierzenia się z zadaniem. Charakteryzuje go mała wiara w siebie i swoje umiejętności. Wymaga ciągłej aprobaty ze strony badającego. W oparciu o uzyskane wyniki ogólną sprawność umysłową określa się na dobrym, przewyższającym poziom przeciętny." [zapis oryginalny]

Warto przeanalizować:

W opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną napisano:
"W oparciu o uzyskane wyniki ogólną sprawność umysłową określa się na dobrym, przewyższającym poziom przeciętny."
Można z tego zrozumieć, że Iloraz Inteligencji ucznia określono jako wyższy niż przeciętny i można spodziewać się, że mieści się on w przedziale od 116 do 130.
Z udostępnionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną aruksza zapisu wyników testu inteligencji wynika, że iloraz inteligencji ucznia w skali pełnej wynosi 110.
Jaka może być przyczyna takiej rozbieżności?
1. Oczywiście można zapis w opinii potraktować jako błąd wynikający np. z pośpiechu, czy z nieuwagi. Można jednak próbować wyjaśniać tę rozbieżność w inny sposób.
2. W poszczególnych próbach w skali bezsłownej uczeń otrzymał wynik przeliczony: 13, 16, 11, 16 i 4 za próbę kodowania. Wynik ostatniej próby jest bardzo niski w porównaniu z wynikami innych prób. Wiadomo, że S. ma istotny deficyt w zakresie funkcji wzrokowych, obliżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Być może, w związku z tym, postąpiono zgodnie z instrukcją dotyczącą przeliczania wyników i ustalania ilorazu inteligencji, w świele której:
"Gdy któregoś z wyników z pięciu testów skali słownej lub bezsłowej nie będzie można wziąć pod uwagę ze względu na niepoprawne stosowanie, lub gdy specjalne okoliczności wykluczą użycie jakiegoś testu, należy wykorzystać wynik testu zastępczego (...) Jeżeli mimo wprowadzenia testów zastępczych dysponujemy wynikami tylko czterech testów słownych lub bezsłownych, to przed określeniem ilorazów inteligencji suma wyników przeliczonych musi zostać przekształcona. W tym celu sumę wyników przeliczonych czterech testów skali trzeba pomnożyć przez 5/4. (...) Po przekształceniu wyników skali słownej i/lub bezsłownej można je zsumować otrzymując wynik w skali pełnej i zamienić zgodnie z tabelami norm wszystkie trzy wyniki na ilorazy inteligencji." Jeśli postąpimy zgodnie z tą procedurą, odrzucając wynik testu kodowanie, suma wyników przeliczonych w skali bezsłownej wzrośnie z 60 na 70, co w konsekwencji da iloraz inteligencji w skali bezsłownej 138 oraz w skali pełnej 118.


Klasa V

Spostrzeżenie

W teście WIADOMOŚCI, w pierwszym badaniu, uczeń uzyskał 9 punktów (wynik surowy), natomiast w badaniu drugim, które przeprowadzone było 3 lata później tylko o jeden punkt więcej, co oznacza, że udzielił odpowiedzi tylko na jedno pytanie więcej. We wszystkich pozostałych testach, zarówno w skali słownej jak i bezsłownej, różnica między wynikami uzyskanymi w badaniu przeprowadzonym na początku klasy I i na początku klasy IV, istotnie różniła się na korzyść badania drugiego.
Jak można próbować wyjaśnić takie wyniki?
Czy zasób wiadomości ucznia nie zmienił się w ciągu trzech lat?
Czy może mieć znaczenie to, że jest to test przeprowadzany jako pierwszy?
Iloraz inteligencji ucznia w skali słownej w badaniu pierwszym wyniósł 110, natomiast w badaniu drugim 105. Z kolei iloraz inteligencji ucznia w skali bezsłownej w badaniu pierwszym wyniósł 96, a w badaniu drugim 114. Co można powiedzieć o tych wynikach?