Zadanie 1

Symbolami rachunku zdań są zmienne (wszystkie zmienne są reprezentowane przez pojadynczy symbol), negacja, iloczyn, suma, implikacja i nawiasy. Negacja ma najwyższy priorytet, następnie iloczyn, potem suma. Implikacja ma najniższy priorytet. Iloczyn i suma są łaczne. Dla uniknięcia nieporozumień przyjmiemy że implikacja jest niełączliwa (tzn. wymaga jawnych nawiasów). Napisać gramatykę akceptującą poprawne składniowo zdania rachunku zdań (nie interesuje nas w tej chwili ich wartość logiczna).

Zadanie 2

Automat z stosem ma taśmę wejściową na której w danym momencie widzi jeden znak i po której przesuwa się tylko do przodu. Ma też stos na którym zapamiętuje stany i symbole. W danym momencie automat może wykonać jedną z trzech rodzajów operacji, mianowicie przesuniecie, redukcję lub stop. Przesunięcie zapamiętuje bieżący stan i bieżący symbol na stosie i przesuwa się do przodu po taśmie wejsciowej. Redukcje są związane z regułami gramatyki: logicznie redukcja zastępuje prawą stronę reguły przez lewą, tzn. jesli prawa stron redukcji ma długość k to odczytuje się ze stosu k par symboli i stanów. Ostatni odczytany stan staje się bieżącym stanem. Następnie automat przechodzi do nowego stanu na zależnie od bieżącego stanu (przed chwilą odczytanego ze stosu) i symbolu z lewej strony produkcji. Jeśli operacją jest stop to automat zatrzymuje się albo akceptując albo zgłaszając błąd. Poniższy pseudo kod ilustruje dzialanie automatu:

stan = poczatkowy;
while (1) {
  znak = daj_znak();
  switch(akcja(stan, znak)) {
    case przesuniecie:
      push(stan, znak);
      stan = przejscie(stan, znak);
	  znak = daj_znak();
	  break;
    redukcja_1:
      for(i=0; i< dlugosc1; i++) {
	    (stan, _) = pop();
      }
      push(stan, nonterminal1);
      stan = przejscie(stan, nonterminal1);
	  break;
    redukcja_2:
	  ...
	stop_błąd:
	  ...
	stop_akceptuj:
  }
}
Dobrać parametry automatu, tzn. zbiór stanów, tabele 'przejscie' i 'akcja' tak by automat analizował wyrażenia odpowiadające poniższej gramatyce:
W0 : W EOF ;
W : T | W '+' T ;
T : 'x' | '(' W ')' ;
Gdzie 'x', '+', '(', ')' i EOF są symbolami końcowymi, zaś W0, W i T są symbolami pomocniczymi, przy czym W0 jest symbolem początkowym.

Zadanie 3

Poniższa gramatyka opisuje strukturę instrukcji warunkowych w wielu językach programowania ('i' jest skrótem dla `if', 'e' jest skrótem dla `else', 'x' oznacza inne instrukcje, 'w' oznacza warunek (wyrażenie logiczne).
instr : 'i' war instr elsei | 'x' ;
elsei : /* puste */ | 'e' instr ;
war : 'w' ;
`bison' dla tej gramatyki zgłasza jeden konflikt przesunięcie/redukcja. Domyślny mechanizm rozstrzygania konfliktów `bison'-a wiąże część `elsei' z najbliższą instrukcją 'i'. Dobrać deklaracje priorytetu tak by `bison' związał część `elsei' z najdalszą instukcją 'i'.

Uwaga: Polecenie `info bison' pozwala przeglądać instrukcję `bison'-a. Jeśli w części `Grammar File' punkt `Declarations' wybierzemy podpunkt `Precedence Decl' to dostaniemy podsumowanie informacji o deklaracjach priorytetu (warto też odwiedzić podpunkt `Operator Precedence' w części o algorytmie `bison'-a).

Uwaga2: Wiązenie `elsei' z najdalszą instukcją 'i' spowoduje że zagnieżdżone instrukcje 'i' nie będą dopuszczały częsci `elsei'.

Zadanie 4

Zmodyfikować gramatykę z Zadania 3 (nie używając deklaracji priorytetu), tak była LR(1), a właściwie, żeby `bison' nie zgłaszał konfliktów (a język pozostał nie zmieniony). Zrobić dwie wersje, jedną która wiąże część `elsei' z najbliższą instrukcją 'i', drugą która wiąże z najdalszą.

Zadanie 5

Napisać gramatykę (akceptowaną przez `bison'-a) która rozpoznaje typowe nagłówki funkcji w C. Dla uproszczenia można się ograniczyć tylko do typów nazwanych przez identyfikator (wbudowane lub zadeklarowane gdzie indziej przez `typedef'). Przy takim ograniczeniu symbolami są: identyfikatory, '(', ')' , ',', ';' i '...'. Przykładowe nagłówki:

int fun1(int, int);
typek fun2(typek x, int y);
int fun3();
int fun4(int, ...);