Zadanie 1 (było robine na zajęciach)

Napisać skrypt który:

Zadanie 2

Oglądnąć programy prog13 i karty2. Potem:

Zadanie 3

Napisać skrypt który przerobi plik w którym każda linia to jeden rekord z polami oddzielonymi dwukropkami (tak jak np. /etc/passwd) na postać typu:

POLE1: teść1
POLE2: teść2
...
POLEN: teśćN
gdzie "POLE1" (itd) to nazwy pól. Zakładamy że nazwy pól są będą wprowadzone do odpowiedniej tablicy. Jeśli pole będzie puste to je pominąć (zakładamy że choć jedno pole będzie niepuste). Po treści każdego rekordu pozostwić pustą linię.

Uwaga: zakładamy że dwukropki nie mogą wystąpić w treści pól (inaczej nie byłoby jasne jak rozbić linię na pola).

Zadanie 4

Napisać skrypt który wykona transformację odwrotną do tej z zadania 3. Przy tym skrypt ma sobie poradzić z polami w dowolnej kolejności. Przypominam że rekordy są zakończone pustymi liniami. Jeśli napotkamy niepoprawny rekord (np. pole występuje dwa razy lub zawiera dwukropek) to zakończyć pracę.