Lista 2

Zadanie 1

Wypisać na ekranie pudełko ze znaków '-' (minus) '|' (kreska pionowa) '/' (znak dzielenia, na narożnik) i '\' (bakslasz). Wielkość pudełka ma być stałą zadaną przez '#define' (podobnie jak w programie 'sinus.c').

Zadanie 2

Napisać program który wypisze trójkąt prostokątny równoramienny z gwiazdek. Zrobić cztery programy, po jednym dla zadanej orientacji trójkąta (z osią poziomą, skierowany w lewo lub w prawo, z osią pionową, skierowny w górę lub w dół).

Zadanie 3

Zmodyfikować program przykładowy 'kopiuj.c', tak by po po każdej linii wypisywał dwukropek i jej numer.

Zadanie 4

Zmodyfikować program przykładowy 'kopiuj.c', tak by nie kopiował niczego, a tylko na koniec wypisał ilość lini odczytanych ze standartowego wejścia.

Uwaga: Programy przykładowe są w podkatalogach katalogu

/home/s/prow/p-wyk4/wdi/wdi_pr/
Nazwa katalogu to data odpowiedniego wykładu zapisana bez
przerw w postaci rok, miesiąc, dzień.