Dr
Tadeusz Pezda
adiunkt

Pokój w IM 510, tel. 3757-453.
E-mail: pezda@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1994, Uniwersytet Wrocławski.