SEMINARIUM
Zakładu Równań Różniczkowych IM UWr.Tematyka spotkań w roku akad. 2014 - 20157 paĽdziernika 2014 r.
Chemotaxis equation

Wtorek 7.X, 10:15-11:30 PIOTR BILER Optimal criteria for blowup of n-symmetric solutions to the Keller-Segel model
Sroda, 8.X, 11:00-13:00 JACEK ZIENKIEWICZ Singular solutions of Keller-Segel equations of chemotaxis
14:15-16:00 NORIKO MIZOGUCHI Optimal criterion for finite-time blowup in Keller-Segel system
Czwartek, 9.X 10:15-11:15 TOMASZ CIESLAK No blowup of solutions to the Keller-Segel model in a ring 11:30-12:30 GRZEGORZ KARCH Local criteria for blowup in the Keller-Segel model
12:15-12:45 JAN BURCZAK Global existence vs. blowup of 1D Keller-Segel system with nonstandard diffusions


prof. Witold Wolibner - wspomnienie

Wolibner_by_Szekelyhidi.pdf
Wolibner_by_Krzywicki_Zamorski.pdf
Wolibner_by_Fast.pdf


17 listopada 2014 r.
Jaroslaw Mederski (Uniwersytet Mikolaja Kopernika)

Rozwiazania harmonicznych rownan Maxwella z nieliniowa polaryzacja

Petro Venherskyi (Franko National University of Lviv)

Investigation of stability and convergence interval iteration methods in kinematic wave problem


24 listopada 2014 r.
Wojciech Zajaczkowski (IM PAN)

Problemy stabilnosci rozwiazan szczegolnych dla rownan hydrodynamiki


1 grudnia 2014 r.
Przemysław Wiewiórski (Politechnika Wrocławska)

Magnetowizyjna interpretacja efektów krzyżowych w mechanice eksperymentalnej – od wizualizacji do modelowania.

Seminarium zostanie poświęcone omówieniu metody pomiarowej, bazującej na zjawiskach magnetomechanicznych, wspomagającej badania z zakresu mechaniki eksperymentalnej. Metoda została opracowana w Katedrze Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego P.Wr. W ramach wystąpienia zostanie omówiona budowa i możliwości pomiarowe wykonanych systemów skanerów trójosiowego pola magnetycznego. Systemy te pozwoliły na wizualizację pola magnetycznego wokół różnorodnych obiektów płaskich i walcowych. Miniaturyzacja pasywnych czujników pola magnetycznego w postaci magnetorezystorów umożliwiła stworzenie systemu do quasi-ciągłego, bezkontaktowego, powierzchniowego pomiaru trójosiowego natężenia pola magnetycznego, wokół badanego obiektu poddanego stymulacji wybranym bodźcom fizycznym. Technika akwizycji i przetwarzania danych pozwala na prezentację rezultatu w postaci obrazu, stąd została nazwana „magnetowizją” analogicznie do terminu „termowizji” w pomiarach termicznych. Opisane systemy umożliwiły uzyskanie map magnetowizyjnych powierzchni typowych obiektów konstrukcyjnych, jak również monitorowanie różnych procesów technologicznych. Wykorzystano fizyczne aspekty magnetomechanicznych efektów krzyżowych (efekt Villariego, magnetyczna pamięć metali) do detekcji nieciągłości struktury (wtrącenia, tekstura), detekcji mikropęknięć w próbkach gładkich, a także szacowania wpływu obróbki cieplnej i powierzchniowej, historii obciążania obiektów. Bazując na tych doświadczeniach realne stało się zastosowanie magnetowizji do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego wokół tarczy z otworem kołowym, poddanej cyklicznemu obciążeniu w zakresie sprężystym. Stanowi to jeden z fundamentalnych problemów w mechanice eksperymentalnej związany z lokalną koncentracją naprężeń przy otworze. Zagadnienie ma wiele metod rozwiązania analitycznego w teorii sprężystości, a doświadczalna jego weryfikacja stanowi wzorzec dla nowo opracowanych metod pomiarowych. Magnetowizja wzbogaciła możliwości poznawcze zjawisk magnetomechanicznych i identyfikację ich modeli, lokalizacji pól odkształceń, miejsc występowania deformacji plastycznych, kinetyki przemian fazowych. Prelegent, będący jednym z twórców systemu magnetowizyjnego, przedstawi problematykę modelowania rozpływu pola magnetycznego, której wzorcem jest zachowanie się sensorów pod wpływem wzorcowej geometrii badanego obiektu. Celem seminarium, jest prezentacja opracowanych klas modeli i określenie oczekiwanego wsparcia odnośnie modyfikacji rozwiązań uwzględniając stosowny formalizm matematyczny.
LITERATURA:
J Kaleta, P Wiewiórski, Magnetovisual method for monitoring thermal demagnetization of permanent magnets used in magnetostrictive actuators, Journal of Rare Earths, Volume 32, Issue 3, 2014, Pages 236–241
J Kaleta, P Wiewiórski, Magnetic field distribution detecting and computing methods for experimental mechanics. Engineering Transactions. 2010, vol. 58, nr 3/4, s. 97-118
J Kaleta, D Lewandowski, P Wiewiórski, 3D magnetovision scanner as a tool for investigation of magnetomechanical principles, Solid State Phenomena, 154 (2009), p. 181


19 stycznia 2015 r.
Milosz Krupski

Twierdzenia o istnieniu rozwiazan dla uogolnieonego rownania Burgersa z operatorem Levy'ego


23 lutego 2015 r.
Eleftherios Ntovoris (Univ. Paris Est)

Level set methods for evolution of surfaces


23 marca 2015 r.
Filip Klawe (Uniwersytet Warszawski)

Mathematical analysis of thermo-visco-elastic models