Egzamin poprawkowy złożony z 7 zadań odbędzie się we czwartek 12 września 2013 o godzinie 9:00 w sali 25 Instytutu Informatyki.

Opis zadań egzaminacyjnych podany na ostatnim wykładzie stosuje
się do egzaminu poprawkowego.

 
Zadanie z konsultacji 28 maja

Zadania do wykładu znajdują się na stronie dr. Jarosława Wróblewskiego
http://www.math.uni.wroc.pl/~jwr/anal2009/
Przy liście 10 proszę zajrzeć tu
http://www.math.uni.wroc.pl/~szwarc/pdf/analb10,5.pdf
Po zadaniach z listy nr 12 przerabiamy zadania 6-10 z listy 6
oraz 4-7 z listy 7 ze strony
http://www.math.uni.wroc.pl/~szwarc/analiza2b.html
Następnie przerabiamy zadania 1-3 z listy 7 oraz zadania
z listy
http://www.math.uni.wroc.pl/~szwarc/pdf/A2/listadodatkowa.pdf
Tu można znaleźć pomocnicze ilustracje do zadań 4 i 5 z listy dodatkowej
Rys 1 Rys 2

Lista dodatkowa2

  
Ocena z zaliczenia będzie wyprowadzona na podstawie wyników cotygodniowych
klasówek. Klasówka składa się z dwu zadań,  każde oceniane w skali 0-10.
Ocena punktowa w skali od 0 do 100 będzie proporcjonalna do średniej
arytmetycznej wyników klasówek, po odrzuceniu najsłabszego wyniku.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na klasówce oznacza 0 punktów z tej klasówki. Przy
jednej usprawiedliwionej nieobecności ocena punktowa jest obliczana jak wyżej.
Przy większej liczbie usprawiedliwionych nieobecności nie będzie odrzucany najsłabszy wynik.
50 punktów wystarczy, aby  uzyskać pozytywną ocenę z zaliczenia. Progi punktowe 
na pozostałe oceny będą ustalone po obliczeniu wszystkich ocen punktowych.
Usprawiedliwienia nieobecności muszą być niezwłocznie dostarczone do osoby sprawdzającej kartkówki.
Zastrzegam sobie prawo do zwolnienia z egzaminu osób, które uzyskają doskonały wynik
ze wszystkich kartkówek.