Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach programu  
SOCRATES-ERASMUS
dla studentów matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego[1]
 
 
1. Nazwisko i imię studenta; kierunek, tryb i rok studiów; adres elektroniczny: 
 
2. Na jaki uniwersytet, w którym semestrze ?
 
3. Program wyjazdu (lista zajęć, na które zainteresowany zamierza uczęszczać) w oparciu o plan studiów z uczelni do której chce się jechać wraz z porównaniem 
do oferty na Wydziale Matematyczno-Informatycznym.
 
 
4. Znajomość języka lokalnego:
   (a) płynna - aktywna (swobodne porozumiewanie się) ? (Tak/Nie)
 
   (b) bierna - rozumienie osób mówiących w danym języku ? (Tak/Nie)
 
   (c) bierna - rozumienie tekstów pisanych ? (Tak/Nie)
 
   (d) poziom zaliczonych lektoratów:
 
5. Znajomość angielskiego:
   (a) płynna - aktywna (swobodne porozumiewanie się) ? (Tak/Nie)
 
   (b) bierna - rozumienie osób mówiących w danym języku ? (Tak/Nie)
 
   (c) bierna - rozumienie tekstów pisanych ? (Tak/Nie)
 
   (d) poziom zaliczonych lektoratów:
 
6. Średnia ocen z poprzednich lat studiów:
 
7. Średnia ocen z przedmiotów związanych z tematyką wyjazdu:
 
8. Inne ważne dane:
 
(Kilkuzdaniowe uzasadnienia że wyjazd ma sens i jest zgodny z zainteresowaniami. Instytut matematyczny wymaga w szczególności podania przez kandydata, jakie 
wykłady zaliczył tu i w jaki sposób przygotowały go one do studiowania na uniwersytecie, do którego wyjeżdża. Instytut informatyki wymaga krótkiego uzasadnienia, 
że zaliczone na wyjedzie przedmioty wystarczą na zaliczenie semestru.).


[1] Należy złożyć w sekretariacie Instytutu Matematycznego, pokój 511.