Testowanie hipotez statystycznych


Listy zadań w formacie PDF 

Lista 1 (Rachunek prawdopodobieństwa)

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Materiały do kolokwium

Lista 6

Lista 6 (proponowane rozwiązania)

Lista 7

Lista 7 (proponowane rozwiązanie zad. 0)

pasy

rekombinacja

szpitale

rozklady

Wykłady  

Wykład 2 i 3 (Konstrukcja testu, Test dla średniej w rozkładzie normalnym)

Wykład 4 (Test dla średnich w dwóch próbach o rozkładach normalnych)

Wykład 5 (Test dla wariancji w próbach o rozkładach normalnych)

Wykład 6 (Test chi-kwadrat Pearsona)

Wykład 7 (Test chi-kwadrat Pearsona dla hipotezy złożnej)

Wykład 8 (Testy nieparametryczne)

Wykład 10 (Jednoczesne testowanie wielu hipotez)


Ostatnia aktualizacja, 21 maja, 2019.