Testowanie hipotez statystycznych


Listy zadań w formacie PDF 

Lista 1 (Rachunek prawdopodobieństwa)

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Materiały do kolokwium

Lista 6

Wykłady  

Wykład 2 i 3 (Konstrukcja testu, Test dla średniej w rozkładzie normalnym)

Wykład 4 (Test dla średnich w dwóch próbach o rozkładach normalnych)

Wykład 5 (Test dla wariancji w próbach o rozkładach normalnych)

Wykład 6 (Test chi-kwadrat Pearsona)

Wykład 7 (Test chi-kwadrat Pearsona dla hipotezy złożnej)


Ostatnia aktualizacja, 25 kwietnia, 2019.