W roku 2012 organizowana jest po raz trzydziesty ósmy konferencja ze statystyki matematycznej. W tym roku mija czterdzieści lat od powołania Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN. Jakie były jej początki? W protokole posiedzenia Komitetu Nauk Matematycznych PAN w dniu 16 czerwca 1972 r. czytamy: „Doc. dr Caliński omówił sytuację w dziedzinie statystyki matematycznej w Polsce. Odczuwany jest duży brak specjalistów z tego zakresu. W toku dyskusji uznano sprawę kształcenia kadr z dziedziny statystyki matematycznej za bardzo pilną i zwrócono się do doc. dr. Calińskiego z prośbą o przedstawienie Prezydium Komitetu wniosków w sprawie powołania Komisji ds. Statystyki Matematycznej”. W dniu 7 września 1972 r. doc. dr hab. Tadeusz Caliński przesłał na ręce prof. dr. hab. Bogdana Bojarskiego sekretarza naukowego Komitetu Nauk Matematycznych PAN pismo precyzujące zakres działania oraz skład Komisji. Zakres działania Komisji określony został następująco:

 1. Zbadanie sytuacji w nauczaniu statystyki matematycznej na kierunkach matematyki, a zwłaszcza możliwości uruchomienia specjalizacji ze statystyki matematycznej przynajmniej na jednym uniwersytecie.
 2. Zbadanie możliwości i ewentualne zgłoszenie propozycji uruchomienia studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych (stacjonarnych) w zakresie teorii i zastosowań statystyki matematycznej w najbardziej zaawansowanych ośrodkach naukowych.
 3. Stymulowanie kształcenia na najwyższym poziomie matematyków i innych pracowników nauki zainteresowanych twórczym rozwijaniem teorii i metod statystyki matematycznej poprzez:
  • patronowanie regionalnym seminariom ze statystyki matematycznej,
  • inicjowanie wakacyjnych szkół ze statystyki matematycznej,
  • zgłaszanie i opiniowanie wniosków o stypendia na staże krajowe i zagraniczne w zakresie statystyki matematycznej.
 4. Zainicjowanie i podtrzymywanie ogólnokrajowej współpracy i wymiany informacji między zainteresowanymi środowiskami naukowymi dla umożliwienia realizacji zadań wymienionych w punktach 1- 3.
 5. Popieranie i rozwijanie zagranicznych kontaktów naukowych zwłaszcza przez stwarzanie warunków umożliwiających wymianę wykładowców (patrz punkt 3b), odbywanie studiów i staży zagranicznych (patrz punkt 3c) oraz udział statystyków polskich w międzynarodowych imprezach naukowych.
 6. Przyczynianie się do szerszego dopływu czasopism i książek ze statystyki matematycznej do bibliotek ośrodków naukowych zainteresowanych teorią i zastosowaniami statystyki matematycznej.
 7. Roztoczenie opieki nad tematami ze statystyki matematycznej w planach badań naukowych, głównie w problemie węzłowym 06.1.1 i oferowanie pomocy w ich opiniowaniu.
 8. Współpracowanie z wydawnictwami w zakresie planów wydawniczych dotyczących książek ze statystyki matematycznej, autorów polskich oraz tłumaczeń, a także współpracowanie z redakcjami czasopism publikujących prace ze statystyki matematycznej celem wpływania na właściwy rozwój piśmiennictwa z tej dziedziny.

Prezydium Komitetu Nauk Matematycznych PAN na posiedzeniu w Lublinie w dniu 19 września 1972 r. powołało Komisję ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej w Polsce oraz zaakceptowało tezy w sprawie zakresu działania Komisji przedstawione w piśmie doc. dr. hab. Tadeusza Calińskiego z dnia 7 września 1972 r. Komitet stwierdził, że w miarę swych organizacyjnych i finansowych możliwości będzie udzielał Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy organizacyjnej i finansowej. Pierwsze działania Komisja podjęła w listopadzie 1972 r., a jej pierwsze posiedzenie plenarne odbyło się w dniu 13 lutego 1973 r. we Wrocławiu.

W dniach 3-7 grudnia 2012 r., odbędzie się po raz trzydziesty ósmy konferencja ze statystyki matematycznej. Po raz dwudziesty czwarty miejscem tej konferencji będzie Wisła. W ciągu trzydziestu dziewięciu lat działalności, Komisja odbyła 50 posiedzeń: Wisła – 22, Poznań – 11, Warszawa – 9, Błażejewko – 3, Wrocław – 3, Olsztyn – 1, Zielona Góra – 1. Ponadto zorganizowanych zostało 37 konferencji ze statystyki matematycznej (w tym 13 międzynarodowych): Wisła – 23, Błażejewko – 5, Będlewo – 2, Poznań – 2, Jachranka – 1, Kozubnik – 1, Łagów – 1, Olsztyn – 1, Szklarska Poręba – 1.