Studia II stopnia

Stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
kierunek: Matematyka

Uzupełniające studia magisterskie poza tym, że są naturalną kontynuacją naszych studiów licencjackich, są także adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich innych kierunków lub uczelni.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia.

Kompetencje wymagane do realizacji danych specjalności wyszczególnione są w opisach odpowiednich modułów specjalnościowych. Dopuszcza się uzupełnienie brakujących kompetencji w trakcie realizacji modułu.
 

Zasady rekrutacji

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia jest egzaminem pisemnym. Jest on tym samym egzaminem, którzy zdają studenci matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego jako egzamin licencjacki.

W szczególności, egzamin ten obejmuje program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie wstępu do matematyki, analizy matematycznej, algebry liniowej, algebry, równań różniczkowych i rachunku prawdopodobieństwa.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się dwa raz w roku: w lutym (egzamin wstępny w lutym, zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim) i we wrześniu (egzamin wstępny w czerwcu lub we wrześniu, rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym). Aby zostać przyjętym na studia należy:

 1. zapisać się na pisemny egzamin wstępny na stronie pisemnych egzaminów dyplomowych (link do zapisów na egzamin pojawia się tam nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym egzaminem);
 2. przystąpić do egzaminu wstępnego i zdać go na ocenę co najmniej dostateczną;
 3. zarejestrować się w systemie uczelnianym IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną;
 4. niezwłocznie po zdanym egzaminie dostarczyć do dziekanatu
  • formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, zawierającym spis przedmiotów, zaliczonych na studiach (tylko kandydaci, którzy nie studiowli matematyki na UWr na pierwszym stopniu);
  • dwa zdjęcia legitymacyjne;
  • kserokopię świadectwa dojrzałości;
  • kserokopię dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UWr pod numerem telefonu 71 3757 894.

Przykładowe zadania z egzaminu wstępnego można znaleźć na stronie:http://magweb.math.uni.wroc.pl/egzmgr/.

Terminy rejestracji na studia i terminy egzaminów wstępnych podane są na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/rekrutacja/.
Należy pamiętać, że egzamin wstępny na studia drugiego stopnia jest tym samym egzaminem, co egzamin licencjacki dla studentów matematyki.

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych przez praktykę informatyczną, praktykę sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę punktów na semestr 30. Aby ukończyć studia drugiego stopnia, student powinien zdobyć 104 punktów, a dodatkowe 16 punktów ECTS student otrzymuje za przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe zasady studiowania opisane zostały w programie studiów dwustopniowych