Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie 30-godzinne kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki".

V edycja kursu realizowana będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zajęcia będą odbywały się w soboty od 9:00 do 14:00 w sali 602 Instytutu Matematycznego (5 sobót po 6 godzin lekcyjnych). Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 16 II.

Cena kursu wynosi 200 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 I przez formularz on-line .

 

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

 

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).

 

termin

zgłoszenia: do 30 I 2019
wpłaty: do 16 II (chyba że uzgodniono inny termin)
zajęcia: 16 II, 2 III, 16 III, 30 III, 13 IV, godz. 9:00-14:00

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 602
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 200 zł. Należy ją wnieść przed rozpoczęciem zajęć na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odróżnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać