Bazy Danych 2018Bazy danych są obecne w naszym internetowym i realnym życiu jako centralne narzędzia obsługujące: blogi internetowe, sklepy online, systemy zapisów na zajęcia (choćby u nas w IM czy na w-f), CMSy (np. internetowe serwisy informacyjne), systemy e-learningu (np. Moodle), galerie zdjęć, serwisy społecznościowe itd. Poza tym baz danych używają banki, linie lotnicze, sieci supermarketów, towarzystwa ubezpieczeniowe, sekretariaty, dziekanaty... Dlatego znajomość baz danych jest bardzo przydatna, i każda studentka i student matematyki powinien w bazach się orientować.

W trakcie semestru oprócz dwugodzinnego wykładu, będą prowadzone ćwiczenia i laboratoria w układzie tydzień parzysty/nieparzysty.

Do zrozumienia wykładu wymagane są wiadomości ze Wstępu do matematyki, którego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zapisania się na zajęcia.

Zasady zaliczeń ćwiczeń i laboratoriów


W sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin. Egzamin będzie miał tylko formę pisemną (tzn. nie będzie egzaminu z laboratoriów).

W przypadku niezjawienia się na którymkolwiek z kolokwiów/kartkówek należy przedstawić prowadzącemu zajęcia (ćwiczeniowcowi lub prow. laboratorium) zwolnienie lekarskie i umówić się z nim na dodatkowy (być może ustny) termin. Usprawiedliwienie należy dostarczyć w terminie do dwóch tygodni od pierwotnego terminu kolokwium/kartkówki. Wszystkie pozostałe problemy rozstrzygają wspólnie prowadzący zajęcia. Zastrzegają oni sobie także prawo do korekty ustalonych reguł.

Bazy danych (2018/2019) na moodluLaboratorium, Lista nr 1

Ćwiczenia, Lista nr 1