Wstęp do matematyki A, 2014/2015konsultacje: poniedzialek, 8-9 i 12-13, pok. 501

Wykład ten to nauka czytania, pisania i myślenia matematycznego. Bardziej szczegółowo:
1. Rachunek zdań i kwantyfikatorów.
2. Zbiory, relacje, funkcje.
3. Elementy naiwnej teorii mnogości.
Dodatkowo celem wykładu będzie wykształcenie umiejętności rozumowania matematycznego. Wykład opiera się na moim skrypcie Wstęp do matematyki, dostępnym też w kserografie.

Literatura pomocnicza:


1. J.Musielak, Wstęp do matematyki, 1970.
2. W.Marek, J.Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. (bardzo dobry wielokrotnie wznawiany zbiór zadań, być może dostępny w księgarniach)
3. H.Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej.
4. K.Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii.
5. J.Kraszewski, Wstęp do matematyki.

Zasady zaliczania ćwiczeń

Na ćwiczeniach, od 7 marca do 12 czerwca, odbywać się będą kartkówki (warianty zadań z listy bieżącej, możliwe również pytania teoretyczne) lub 60-minutowe kolokwia (25 punktów, 27.03, 11.05, 5.06, na początku cwiczeń). Kartkówki będą trwały 10 minut (3 punkty, w czasie ostatnich 15 minut ćwiczeń). Minimalna jednostka punktowania to 0.5 pkt. Łącznie można zdobyć w ten sposób 105 punktów. Dodatkowo można dosta/c 0-10 punktów za aktywność. Limity na oceny na zaliczenie ćwiczeń:

3.0 - 42 pkt (tzn. 40% ze 105), 3.5 - 52.5 (50% ze 105) , 4.0 - 63 (60% ze 105), 4.5 - 73.5 (70% ze 105), 5.0 - 84 (80% ze 105).

Do limitu punktów na ocenę 3.0 nie wlicza się punktów za aktywność. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce lub kolokwium limity punktów są proporcjonalnie obniżane i zaokrąglane w dół do pełnych połówek punktów. Nieobecność można usprawiedliwiać u prowadzącego grupę ćwiczeniową (zaświadczenie lekarskie) w ciągu tygodnia od powrotu do zajęć. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwiach lub kartkówkach w łącznym wymiarze minimum 43 pkt o zaliczeniu decyduje wykładowca w trybie indywidualnym. Nieusprawiedliwiona nieobecność liczy się jako 0 punktów.

Egzamin

W sesji egzaminacyjnej będzie przeprowadzony egzamin pisemny. Wykład A z założenia będzie bardziej elementarny, niż wykład B. Jednak w związku z tym na egzaminie pisemnym będzie można dostać maksymalnie ocene 4.0. By dostać ocenę wyższą (4.5 lub 5.0), trzeba będzie zdać dodatkowy egzamin ustny, z odpowiednio wyższymi wymaganiami.

Listy zadań

dostępne w kserografie