Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie 30-godzinne kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu sie matematyki".

II edycja kursu realizowana jest w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 16.15 do 18.30 w sali 601 Instytutu Matematycznego.

Kolejna edycja rozpocznie się w październiku 2017 - zajęcia będą realizowane w soboty. Cena kursu wynosi 200 zł. Szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrfia, dysortografia i dyskalkulia).

termin

zapisy: do 28 lutego 2017 za pomocą formularza online aktualnie formularz otwarty jest dla osób już zapisanych, w celu umożliwienia uzupełnienia danych do faktury

zajęcia: wtorki, godz. 16:15 - 18:45

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 200 zł. Należy ją wnieść po I zajęciach przelewem na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiazek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem).

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odrożnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • praca z rodzicem utrzymującym (słusznie lub nie), że dziecko cierpi na dyskalkulię.

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać