Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia - Pomocy!".

VI i VII edycja kursu realizowane będą pod koniec czerwca i na początku lipca 2020. Adresowane będą przede wszystkim do osób spoza Wrocławia. Będą to kurs 32-godzinne, trwające 4 dni każdy. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w domu studenckim w cenie ok. 45 zł za noc. Zajęcia będą odbywały się w godz. od 9:00 do 16:00 (po 8 godzin lekcyjnych) w sali 602 Instytutu Matematycznego UWr. Planowane terminy kursów to 27-30 VI i/lub 1-4 VII. O tym, czy zebrała się grupa na dany termin, zgłoszone osoby zostaną poinformowane mejlowo.

Cena kursu wynosi 300 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 V lub do wyczerpania miejsc przez formularz on-line .

 

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

 

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).

 

termin

zgłoszenia: do 30 V
wpłaty: do 25/30 VI
zajęcia: 26-30 VI, 1-4 VII, godz. 9-16

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 602
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 300 zł. Należy ją wnieść przed rozpoczęciem zajęć na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odróżnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać