Maraton Matematyczny

W Maratonie zawodnicy startują indywidualnie w pięciu kategoriach:

 1. młodzicy - szkoły podstawowe klasy 4-6 (wymagana jest wiedza z klas I-III),
 2. juniorzy - szkoły podstawowe klasy 7-8 i kl. III gimnazjum (wymagana jest wiedza w zakresie szkoły podstawowej do kl. VI),
 3. szkoły ponadgimnazjalne (wymagana jest wiedza na poziomie gimnazjalnym),
 4. studenci i nauczyciele matematyki lub informatyki (wymagany jest poziom matury),
 5. dorośli amatorzy (osoby o wykształceniu innym niż matematyczne i informatyczne, wymagany jest poziom gimnazjalny).

eliminacje

Polegają na wypełnieniu karty zgłoszenia i rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego w czasie 45 minut. W ciągu 15 minut po oddaniu testu zawodnik dowiaduje się, czy zakwalifikował się do finału (przez wywieszenie "wywieszki"). Listy finalistów z danego dnia publikowane są też w Internecie. W eliminacjach można brać udział tylko jeden raz. Nie wolno używać kalkulatorów.

finały

Rozgrywane są w sobotę od godz. 10.00. Rundy zaczynają się o pełnych godzinach i trwają 40 minut. W każdej do rozwiązania jest inny rodzaj testu. Przed następną rundą ogłaszane są nazwiska odpadających zawodników i wręczane są im dyplomy finalistów. Zawodnicy mogą zgłosić reklamację i w razie jej uznania, przywracani są do gry w bieżącej lub następnej rundzie. W każdej chwili z zawodów można wycofać się na własne życzenie, otrzymując dyplom z liczbą rozegranych rund. Zawody kończą się, gdy w danej kategorii w grze pozostanie jeden zawodnik. Zajmuje to zazwyczaj od 12 do 18 godzin. W finałach zawodnicy mogą używać własnych kalkulatorów (niedozwolone jest pożyczania ich od sąsiada na sali zawodów).

zakończenie zawodów

Uczestnicy finału poniżej 16 roku życia, którzy zakończą grę po godzinie 20:00, muszą zostać odebrani z Instytutu Matematycznego przez dorosłego opiekuna (o zakończeniu gry mogą go powiadomić telefonicznie na koszt organizatorów). Uczestnikom zamiejscowym powyżej 16 roku życia, kończącym grę po godzinie 24:00 organizatorzy zapewniają miejsce do spania na podłodze Instytutu. Trzeba zabrać karimaty i śpiwory.

nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy. Najlepsi także nagrody rzeczowe. Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje tradycyjnie samochód, którym musi  wykonać rundę honorową. Mile widziane prawo jazdy.

reguły finału Maratonu Matematycznego

 • Na MM należy stawić się punktualnie i przynieść ze sobą sprzęt piśmienny w postaci długopisów względnie piór gęsich lub ołówków w liczbie od 1 do 3 oraz gumki zwanej myszką i rybki zwanej wandą oraz papieru brudnopiśmiennego.
 • Dopuszczalne jest wniesienie napoju niskooprocentowanego szt. 1 i wysokooprocentowanego wyrobu czekoladopodobnego szt. od 1 do 3.
 • Przed wejściem na salę należy bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe, a pozostały sprzęt audiotelekomunikacyjny oraz wszelkiego rodzaju ostre narzędzia oddać przedstawicielowi Żury.
 • Należy pieczołowicie podpisywać wszystkie oddawane kartki. Prace anonimowe i dokonane pod nierozczytelnym bądź cudzym nazwiskiem będą dyskwalifikowane, a wszystkie nierozczytelne odpowiedzi uznawane za błędne.
 • W trakcie rozwiązywania zadań obowiązuje cisza absolutna (0 w skali Beauforta). Pod groźbą surowych kar cielesnych, psychicznych i administracyjnych zabrania się wszelkich form komunikowania się z innymi uczestnikami MM.
 • Wszelkie objawy będą surowo karane i straszliwie piętnowane.
 • Na MM składają się 40-minutowe sesje oraz 20-minutowe przerwy na odnowę biologiczną i rekreację intelektualną. Kolejne rundy rozpoczynają się nieubłaganie o pełnych godzinach czasu miejscowego.
 • Ewentualne niedyspozycje natury zdrowotnej, psychicznej i anatomicznej należy zgłaszać u Lekarza Dyżurnego Zawodów najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem kolejnej rundy.
 • Maraton zostaje zakończony z chwilą eliminacji ostatniego zawodnika.
 • Do rundy n+1 przechodzi najlepszy zawodnik rundy n oraz ci, którzy uzyskali co najmniej p% punktów uzyskanych przez najlepszego zawodnika (p przyjmuje wartości z przedziału [0, 100] i jest po każdej rundzie ustalone przez Żury).
 • Zgodnie z zaleceniami Komisji Kontroli Antydopingowej SIQ u losowo wybranych zawodników zostanie przeprowadzona kontrola zawartości substancji sterydopochodnych w moczu według przepisów określonych w ISO-2000.
 • Decyzje Żury MM są ostateczne i nieodwołalne.