Konkurs Matematyczny KOMA

Regulamin

Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi (zwłaszcza dla młodszych uczniów) sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi. Wykłady finałowe często dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów edukacyjnych, co czyni niezwykle ciekawą analizę publikowanych w Internecie wyników. W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem przez 60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.

Eliminacje

Odbywają się w szkole, wykład wygłasza nauczyciel. Temat wykładu związany jest z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Treść wykładu i zadania omawiane są wcześniej na spotkaniu nauczycieli podczas symulacji. Szkoły spoza Wrocławia mogą otrzymać notatki do wykładu i zadania pocztą. Wskazane jest zrobienie jednodniowej przerwy między wykładem a rozwiązywaniem zadań. Zadania sprawdza nauczyciel i przesyła organizatorom wyniki oraz prace do weryfikacji. Zwrotnym e-mailem otrzymuje informację, kto zakwalifikował się do finału. Do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli określony próg punktów lub co najwyżej 3 najlepsze osoby z każdej szkoły z wynikami poniżej progu).

Finały

Odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr. Po wykładzie następuje 40-minutowa przerwa na przejrzenie i uporządkowanie notatek, dyskusję z wykładowcą, kolegami i nauczycielami. Po części zadaniowej następuje dalsza część wykładu, dotycząca zastosowań poznanego pojęcia. W tym czasie jury ocenia prace i wyłania zwycięzców.