Kurs "Dyskalkulia"

21 X w IM UWr rozpocznie się kolejna edycja kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (godz. 9-14, sala 601) prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. Opłata za kurs wynosi 200 zł (szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe). Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby. Nie ma już wolnych miejsc.

8 miesięcy temu