Informacje dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach

 • Informacje o przedmiotach do wyboru, dostępnych dla studentów na II semestrze:

  Wprowadzenie do R
  Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich poza specjalnością teoretyczną (także dla modułu ogólnego), przy okazji bardzo przydatny.

  Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych 1
  Wykładowca: dr hab. Anna Wysoczańska-Kula
  Wykład przeznaczony dla osób zainteresowanych matematyką finansową. Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Matematyka w ekonomii.

  Programowanie 1 (C++)
  Wykładowca: dr hab. Maciej Paluszyński
  Wykład obowiązkowy. Występuje w dwóch wersjach: w tym semestrze programujemy w C++, w semestrze zimowym dostępna będzie wersja Programowanie 1 (Python), czyli programowanie w Pythonie.

  Topologia
  Wykładowca: dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja
  Wykład obowiązkowy dla specjalności teoretycznej. Trudny, dla ambitnych studentów, ale bardzo przydatny. Wymaga pewnej sprawności matematycznej, więc jest niewskazany dla osób, które miały problemy na Wstępie do Matematyki.

  Wprowadzenie do Teorii Zbiorów
  Wykładowca: dr Jan Kraszewski
  Wykład sugerowany dla specjalności teoretycznej, co oczywiście nie wyklucza innych chętnych. Trudny (ale ciekawy...).

  Pedagogika dla nauczycieli, Psychologia dla nauczycieli, Psychologia rozwoju człowieka, Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe
  Wykłady obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej, wyraźnie zalecane jest realizowanie ich na II semestrze.

  Wstęp do geometrii
  Także obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej, zalecane jest realizowanie go na II semestrze.

  Visual Basic w Excelu
  LaTeX
  Drupal - tworzenie portali internetowych
  Zawsze przydatne.

  Wykłady humanistyczne: Antropogeniczne zmiany klimatyczne, Kultura języka, Wstęp do socjologii.
  Kiedyś trzeba je zrealizować. Może teraz?

  Ochrona Własności Intelektualnej
  To też jest przedmiot obowiązkowy, może warto zrobić go teraz.

  Przedstawiamy też rekomendację studencką, dotyczącą przedmiotów do wyboru.

Zadaj pytanie opiekunowi roku mailem.


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą I semestr.
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr.
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 175 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku

Semestr pierwszy

 • Analiza matematyczna 1 oraz Analiza matematyczna I (rzymska jedynka)
 • Algebra liniowa 1 oraz Algebra liniowa 1R
 • Wstęp do matematyki oraz Wstęp do matematyki R

Semestr drugi

 • Analiza matematyczna 2 oraz Analiza matematyczna II (rzymska dwójka)
 • Algebra liniowa 2 oraz Algebra liniowa 2R
 • Kombinatoryka oraz Kombinatoryka R
 • Przedmioty do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R bardziej zaawansowane, wykłady bez literki są na poziomie standardowym. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony różnych poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, czy student będzie realizował przedmioty na poziomie standardowym, czy rozszerzonym, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności. Są jednak pewne wskazania, dotyczące tych wyborów - można je znaleźć w pkt. 6 tego dokumentu.

Zaliczanie semestrów

Szczegółowe zasady zaliczania pierwszych dwóch semestrów, wynikające z programu studiów oraz uchwał Rady Wydziału WMiI zostały zebrane w powyższych zasadach zaliczeń.

Osoby, które chcą się starać na drugim roku studiów o stypendium Rektora powinny postarać się osiągnąć w pierwszym roku zapisane w programie 60 punktów ECTS.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.