Regulamin Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Instytut Matematyczny, zwany dalej Instytutem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej Uczelnią, działającą w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. Instytut Matematyczny działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego dalej Statutem), innych uregulowań wewnętrznych oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Instytut realizuje zadania w zakresie ustalonym przez Rektora. Do zadań Instytutu należą m.in.:
  1. prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w Instytucie oraz koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez Radę Dyscypliny Naukowej Matematyka i Radę Wydziału Matematyki i Informatyki;
  2. prowadzenie zajęć kierunkowych z nauk matematycznych na zlecenia z innych wydziałów Uczelni;
  3. realizowanie działań związanych z popularyzacją matematyki oraz krzewieniem kultury matematycznej.
 4. Instytutem kieruje dyrektor powołany przez Rektora na okres kadencji Rektora. Zadania dyrektora określone są w § 127 Statutu.
 5. Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie pracuje w jednym z zakładów lub w jednej z pracowni Instytutu.
 6. Kierownikiem zakładu może być pracownik zatrudniony w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu.
 7. W Instytucie działa Rada Instytutu, zwana dalej Radą. Uprawnienia Rady Instytutu opisane są w §130 Statutu.
 8. W skład Rady wchodzą:
  1. dyrektor Instytutu – jako przewodniczący;
  2. zastępcy dyrektora;
  3. profesorowie, profesorowie Uniwersytetu i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie;
  4. czterej przedstawiciele pozostałych grup nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie;
  5. jeden przedstawiciel pracowników zatrudnionych w Instytucie, niebędących nauczycielami akademickimi.
 9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1. profesorowie wizytujący;
  2. emerytowani pracownicy, zatrudnieni w Instytucie przed przejściem na emeryturę, na stanowisku profesora;
  3. przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku działającego w Instytucie;
  4. inne osoby zapraszane przez Dyrektora Instytutu.
 10. Członkowie Rady, o których mowa w pkt 8 lit. d. i e., wybierani są na okres kadencji Rektora. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy odpowiednich grup zatrudnieni w Instytucie.
 11. Wybory członków Rady, o których mowa w pkt. 8 lit. d. i e. odbywają się na zebraniach wyborczych lub systemem urn. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Radę. Karty do głosowania wraz z protokołem komisji wyborczej są przechowywane w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki do czasu następnych wyborów.
 12. Utrata czynnego członkostwa w Radzie, członków, o których mowa w pkt. 8 lit. d. i e. następuje w wyniku w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 posiedzeniach Rady. Utrata czynnego członkostwa w Radzie, członków, o których mowa w pkt. 8 lit. d. następuje w wyniku ukarania karą dyscyplinarną.
 13. Zgodnie z §49 Statutu Rada Instytutu działa według zasad określonych w §39-§44 Statutu, stosowanych odpowiednio.
 14. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb lub na wniosek trzech członków Rady. Dyrektor może przekazać prowadzenie posiedzenia Rady jednemu z członków Rady. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym środków zapewniających w szczególności:
        a. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
        b. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

  z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i tajności głosowania. O terminie i miejscu posiedzenia Rady przewodniczący zawiadamia drogą mailową członków Rady nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia. Do zawiadomienia dołączane są porządek obrad oraz informacja, gdzie dostępne są inne dokumenty.

 

Załącznik do uchwały Rady IM nr 1/2021