Zmarła Profesor Ilona Kopocińska

Z żalem informujemy, że zmarła Pani Profesor Ilona Kopocińska.

Ilona Kopocińska urodziła się w 1938 roku w Ostrzeszowie. Studia matematyczne odbyła w latach 1955-1957 w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w latach 1957-1960 w Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem Józefa Łukaszewicza. Stopień doktorski otrzymała w 1966 roku za pracę "Zastosowanie włożonych łańcuchów Markowa w teorii kolejek" napisanej pod kierunkiem J. Łukaszewicza. Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych otrzymała za pracę "The repairman problem" w 1972 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano jej w 1988 roku.

Jest autorką 48 prac naukowych. Główną jej problematyką badawczą jest teoria kolejek, w szczególności zagadnienie konserwatora, której poświęciła 18 prac i pokrewne zagadnienia teorii odnowy i niezawodności. Kilka prac poświęciła zagadnieniom biomatematycznym i innym zagadnieniom zastosowań probabilistycznych. Publikowała głównie w Zastosowaniach Matematyki (Applicationes Mathematicae). Ma także znaczący udział w pracach Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Przez jedną kadencję (1981-84) pełniła obowiązki zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Matematycznego. W latach 1975-2004 była korespondentem regionalnym na Polskę czasopisma Statistical Theory & Method Abstracts.

Zatrudniona była w latach 1960-1967 w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, w latach 1967-2008 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła zajęcia kursowe z matematyki i statystyki dla ekonomistów, psychologów, biologów, oraz zajęcia z teorii prawdopodobieństwa i modelowania probabilistycznego dla specjalności zastosowania matematyki i biomatematyki. Była promotorką trzech rozpraw doktorskich.