Koronawirus

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie wchodź do budynku, jeśli:

 • Masz objawy choroby zakaźnej.
 • Jesteś objęta/y kwarantanną lub izolacją.
 • Mieszkasz z osobą objętą kwarantanną lub izolacją i jesteś niezaszczepiona/y.
 • Czekasz na wynik testu na chorobę zakaźną.
 • Nie przychodzisz w celach dydaktycznych, administracyjnych lub naukowych, np. uczestniczyć w zajęciach, kolokwiach, egzaminach lub konsultacjach.
 • Pomiar temperatury ciała wskaże powyżej 37,5 stopnia.

Podczas pobytu w budynku:

 • Zasłaniaj usta i nos maseczką przez cały okres pobytu.
 • Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób.
 • Dezynfekuj dłonie przy każdym wejściu do budynku i do sali dydaktycznej.
 • Nie chodź na zajęcia w grupach, do których nie jesteś aktualnie zapisana/y.
 • Ograniczaj, w miarę możliwości, przemieszczanie się po budynku.
 • Stosuj się do wywieszonych instrukcji oraz poleceń pracowników.
 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u siebie lub innej osoby skontaktuj się z portierem lub administratorem budynku.

W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Cov-2:

Jeśli potwierdzono u ciebie zakażenie wirusem SARS-Cov-2 i w ciągu tygodnia poprzedzającego diagnozę przebywałaś/eś na Wydziale, zgłoś zakażenie wypełniając odpowiedni formularz  (należy dołączyć potwierdzenie diagnozy wygenerowane z Internetowego Konta Pacjenta lub skan pozytywnego wyniku testu).

Wytyczne porządkowe dla pracowników i doktorantów

Wytyczne dla prowadzących zajęcia w Instytucie Matematycznym w okresie pandemii


GENERAL SANITARY REGULATIONS

Do not enter the building if:

 • You have symptoms of an infectious disease.
 • You are in quarantine or isolation.
 • You share an apartment with a person in quarantine or isolation, and you are unvaccinated.
 • You are waiting for the test result for an infectious disease.
 • You enter for a purpose other than studies, research, or related administrative.
 • Your body temperature exceeds 37.5°C.

During your stay in the building:

 • Cover your mouth and nose with the mask throughout your stay.
 • Keep a safe distance from other people.
 • Disinfect your hands at each entrance to the building and to the classroom.
 • Do not attend classes in groups that you are not currently enrolled in.
 • Restrict moving around the building as much as possible.
 • Follow posted instructions and employees' instructions.
 • If you notice worrisome symptoms in yourself or another person, contact the doorkeeper or the building administrator.

In the event of infection with the SARS-Cov-2 virus:

If you have been confirmed to be infected with the SARS-Cov-2 virus and you were at the Department during the week preceding the diagnosis, report the infection by completing the appropriate form (you will be required to attach the confirmation of the diagnosis generated from the Internetowe Konto Pacjenta or a scan of the positive test result).


Uczelnia podczas pandemii COVID-19