Konkurs na stypendium dla magistranta

Nazwa stanowiska: samodzielny analityk (magistrant), 2 etaty
Projekt: "Schematy kryptograficzne a szybkozbieżne łańcuchy Markowa" (NCN, SONATA BIS)
Termin składania ofert: 21 sierpnia 2016, 23:59
Opiekun: dr Paweł Lorek

Warunki zatrudnienia:

- Stypendium/umowa zlecenie/umowa o dzieło: 1000 zł miesięcznie
- Czas pracy w projekcie: 9 miesięcy
- Data rozpoczęcia: wrzesień 2016

Wymagania:

1. Student studiów drugiego stopnia bądź ukończony 6 semestr studiów pierwszego stopnia z matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych;
2. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym umożliwiającym porozumienie się, rozumienie i pisanie publikacji naukowych;
4. Dobre wyniki studiów;
5. Znajomość zagadnień związanych z łańcuchami Markowa lub kryptografią;
6. Umiejętność programowania.

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata BIS pt: "Schematy kryptograficzne a szybkozbieżne łańcuchy Markowa" finansowanego przez NCN. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum Politechniki Wrocławskiej (Katedra Informatyki, WPPT) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Matematyczny, WMI).

Algorytmy i protokoły kryptograficzne stanowią fundament nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji. Celem niniejszego projektu jest analizowanie bezpieczeństwa schematów krytograficznych poprzez analizowanie odpowiadających im procesów Markowa. Analiza ta ma na celu identyfikowanie słabości, które mogą zostać wykorzystywane w kryptoanalizie tych schematów. Komplementarnym celem jest proponowanie nowych schematów kryptograficznych, które opierają swe dowodliwe bezpieczeństwo na własnościach odpowiadających im procesów Markowa.

Proponujemy:
- Udział w pracach badawczych interdyscyplinarnego zespołu;
- Udział we współpracy międzynarodowej.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, wyjazdach zagranicznych i udziale w konferencjach naukowych;
2. List motywacyjny;
3. Pisemna deklaracja o ukończeniu 6 semestru lub posiadaniu tytułu licencjata/inżyniera lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
4. Spis przedmiotów realizowanych podczas studiów wraz z ocenami.

Kryterium oceny kandydatów:

1. osiągnięcia/aktywność naukowa kandydata, wyróżnienia
2. znajomość zagadnień związanych z projektem
3. praktyczna znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie do 21 sierpnia 2016 roku na adres e-mail: Pawel.Lorek@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Paweł Lorek, Instytut Matematyczny, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław z dopiskiem: Sonata Bis.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa.