Egzamin magisterski

Egzamin magisterski

Informacje dla studentów studiujących według programu z  1.10.2019 lub późniejszego

Informacje dla studentów studiujących według programu sprzed 1.10.2019 można znaleźć tutaj.

Najbliższy termin egzaminu: 26.06.2024

 • Egzamin magisterski składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, organizowany jest przez Komisję Egzaminów Dyplomowych pod przewodnictwem prodziekana ds. dydaktyki matematyki.

Część pisemna

 • Warunki przystąpienia:
  • zaliczone wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów,
  • pozytywne ocenienie pracy magisterskiej.
 • Niezbędne rzeczy: legitymacja studencka lub dowód osobisty, długopis
 • Zabronione jest: używanie kalkulatorów, telefonów i innych pomocy.
 • Czas trwania: 1 godzina 45 minut.
 • Liczba zadań: 4, różne dla każdej specjalności i obejmujące bazowe wiadomości dla poszczególnych specjalności.
 • Zagadnienia obowiązujące na egzaminie magisterskim:

Część ustna

 • Warunki przystąpienia:
  • zdana część pisemna,
 • Czas trwania: ok. 25 - 30 minut, w tym ok. 10-minutowa prezentacja przygotowana przez zdającego. Prezentacja może mieć formę slajdów lub krótkiego przedstawienia wyników pracy magisterskiej przy tablicy. Po prezentacji członkowie trzyosobowej komisji (promotor, recenzent, przewodniczący komisji) zadają pytania dotyczące tematyki związanej z pracą magisterską.
 • Niezbędne rzeczy: legitymacja studencka lub dowód osobisty, ewentualnie przygotowana prezentacja (laptop i ekran zapewnia komisja, ale lepiej mieć własny laptop). Warto mieć na wszelki wypadek pendrive z nagraną prezentacją.

Punktacja i oceny

 • Na części pisemnej egzaminu magisterskiego można uzyskać maksymalnie 32 punkty, które przeliczane będą na oceny w następujący sposób:
   
  Liczba punktów Ocena
  [28, 32] 5.0
  [24, 28) 4,5
  [21,24) 4,0
  [18, 21) 3,5
  [16,18) 3,0
  poniżej 16 2,0
 • Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia poszczególnych progów powyższej punktacji.
 • Wyniki egzaminu dostępne są w USOSie (Pisemny egzamin magisterski).
 • Dziekan, na wniosek Przewodniczącego Komisji Egzaminu Wstępnego do Szkoły Doktorskiej, prowadzonej w Instytucie Matematycznym, może wystawić kandydatom, którzy zdali egzamin do tej Szkoły, ocenę bardzo dobrą z części pisemnej egzaminu magisterskiego.
 • Wynik końcowy egzaminu magisterskiego otrzymuje się uwzględniając wynik części pisemnej z wagą 0,75 i części ustnej z wagą 0,25. Warunkiem zdania egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części ustnej.
 • Jeżeli student nie zdał części ustnej egzaminu magisterskiego, Dziekan wyznacza drugi termin. Przed przystąpieniem do części ustnej w drugim terminie student nie musi powtórnie zdawać egzaminu pisemnego.
 • Studentowi przysługuje prawo dwukrotnego zdawania każdego egzaminu. Student może zdawać egzamin większą liczbę razy tylko za zgodą Dziekana.