Kolegium Doktorskie Matematyki – dokumenty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Dokumenty


 Ocena śródokresowa

 • Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) DOC
 • Opinia promotora dotycząca realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) DOC
 • Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej PDF

Szablony wniosków i oświadczeń

 • Oświadczenie doktoranta do ubezpieczenia PDF DOC
 • Wniosek o wyrejestrowanie doktoranta z ubezpieczeń PDF DOC
 • Upoważnienie do przekazania dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia PDF DOC
 • Karta wyjazdów doktoranta PDF DOC
 • Przykładowy szablon do deklaracji przedmiotów TEX
 • Sprawozdanie roczne doktoranta PDF DOC
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów PDF DOC
 • Indywidualny Plan Badawczy (IPB) PDF DOC
 • Rozprawa doktorska - oświadczenie o prawach autorskich PDF DOC
 • Dokumentacja przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr PDF DOC

 • Sylabus przedmiotu dla szkoły doktorskiej PDF DOC

Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej - Study programmes for the Doctoral School

 • Uchwała Senatu UWr nr 145/2022 w sprawie programów kształcenia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 i następnych PDF
 • Resolution of the UWr Senate no. 145/2022 on study programmes for education cycles beginning in the academic year 2023/2024 and later PDF
 • Uchwała Senatu UWr nr 161/2020 w sprawie programów kształcenia dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i następnych PDF
 • Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

 • Uchwała Senatu UWr w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2023/2024 PDF
 • Uchwała Senatu UWr w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2022/2023 PDF
 • Uchwała Senatu UWr w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022 PDF
 • Uchwała Senatu UWr w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF

Regulaminy Szkoły Doktorskiej UWr - Regulations of the Doctoral School of the UWr

 • Obwieszczenie Rektora UWr w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej UWr z dnia 05.07.2023 PDF
 • Announcement of the Rector UWr on the rules and regulations of the Doctoral School of the UWr of 05.07.2023 PDF
 • Obwieszczenie Rektora UWr w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej UWr z dnia 29.04.2022 PDF
 • Announcement of the Rector UWr on the rules and regulations of the Doctoral School of the UWr of 29.04.2022 PDF
 • Obwieszczenie Rektora UWr w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej UWr z dnia 26.04.2021 PDF
 • Uchwała Senatu UWr nr 134/2019 w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej UWr PDF
 • Resolution of the UWr Senate no. 134/2019 on the rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław PDF

 • Uchwała w sprawie trybu postępowania o nadanie stopni naukowych ze zmianami z dnia 27.09.2022 PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim PDF
 • Zarządzenie w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej z dnia 14.09.2022 PDF
 • Zarządzenie w sprawie sporządzania umów co-tutelle z dnia 25.10.2021 PDF
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Regulamin samorządu doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Regulamin zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Zarządzenie Rektora w sprawie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim PDF
 • Zarządzenie Rektora UWr nr 230/2023 w sprawie Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim PDF załączniki: Nr 9, Nr 10

Procedury użycia systemu APD

 • Uchwała Senatu UWr nr 161/2023 w sprawie użycia systemów archiwizacyjnego APD i antyplagiatowego JSA PDF
 • Procedura użycia systemu APD dla doktoranta PDF
 • Procedura użycia systemu APD dla promotora i recenzenta PDF
 • Procedura użycia systemu APD dla pracownika administracyjnego PDF

Sylabusy do zajęć z poprzednich lat